آگهی مناقصه های عمومی واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز و تاسیسات وابسته مناطق مربوط به سازمان سیما، منظروفضای سبزشهری شهرداری اراک

سازمان سیما،منظر وفضای سبزشهری شهرداری اراک در نظـر دارد حفظ و نگهداری فضای سبزوتاسیسات وابسته ۱۱ منطقه تفکیکی خود را بصورت حجمی و به مدت یک سال بشرح ذیل و از طریق مناقصه به پیمانکاران واجدشرایط  واگذار نماید :

۱- واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبزوتاسیسات وابسته منطقه۱ بصورت حجمی بابرآوردی بالغ بر  ۵۳،۴۰۱،۴۹۷،۹۸۰  ریال و  تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ  ۲،۶۷۰،۱۰۰،۰۰۰ ریال  (شماره ۰۱-۱۲-۹۷-س.م.ن )

۲- واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبزوتاسیسات وابسته منطقه ۲  بصورت حجمی  بابرآوردی بالغ بر  ۲۹،۵۲۹،۸۹۵،۷۸۰ ریال و   تضمین شرکت درمناقصه به مبلغ  ۱،۴۷۶،۵۰۰،۰۰۰  ریال  (شماره ۰۲-۱۲-۹۷-س.م.ن )

۳- واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبزوتاسیسات وابسته منطقه ۳  بصورت حجمی  بابرآوردی بالغ بر۲۳،۲۸۰،۰۳۸،۳۱۲ ریال و   تضمین شرکت درمناقصه به مبلغ  ۱،۱۶۴،۱۰۰،۰۰۰  ریال  (شماره ۰۳-۱۲-۹۷-س.م.ن )

۴- واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبزوتاسیسات وابسته منطقه ۴  بصورت حجمی  بابرآوردی بالغ بر  ۱۶،۸۸۷،۳۸۲،۹۵۲ ریال و   تضمین شرکت درمناقصه به مبلغ  ۸۴۴،۴۰۰،۰۰۰  ریال  (شماره ۰۴-۱۲-۹۷-س.م.ن )

۵- واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبزوتاسیسات وابسته منطقه ۵  بصورت حجمی  بابرآوردی بالغ بر  ۲۷،۰۳۶،۳۸۸،۰۰۸ ریال و   تضمین شرکت درمناقصه به مبلغ  ۱،۳۵۲،۰۰۰،۰۰۰  ریال  (شماره ۰۵-۱۲-۹۷-س.م.ن )

۶- واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبزوتاسیسات وابسته پارک وحش اراک  بصورت حجمی  با برآوردی بالغ بر ۴،۹۲۹،۰۱۷،۱۸۴ریال و تضمین شرکت درمناقصه به مبلغ  ۲۴۶،۵۰۰،۰۰۰ریال (شماره ۰۶-۱۲-۹۷-س.م.ن )

۷- واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبزوتاسیسات وابسته نوارهای جنگلی  بصورت حجمی بابرآوردی بالغ بر ۱۳،۰۰۵،۸۳۱،۲۴۸ ریال و  تضمین شرکت درمناقصه به مبلغ ۶۵۰،۳۰۰،۰۰۰ ریال (شماره ۰۷-۱۲-۹۷-س.م.ن )

۸- واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبزوتاسیسات وابسته شهر صنعتی   بصورت حجمی بابرآوردی بالغ بر ۱۲،۵۱۵،۱۴۲،۸۴۸ ریال و  تضمین شرکت درمناقصه به مبلغ ۶۲۵،۸۰۰،۰۰۰ ریال  (شماره۰۸-۱۲-۹۷-س.م.ن )

۹- واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبزوتاسیسات وابسته منطقه شهید باهنر   بصورت حجمی وبا برآوردی بالغ بر ۶،۱۵۰،۱۳۵،۹۰۸ ریال و  تضمین شرکت درمناقصه به مبلغ ۳۰۷،۶۰۰،۰۰۰ ریال  (شماره ۰۹-۱۲-۹۷-س.م.ن )

۱۰- واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبزوتاسیسات وابسته مجتمع تولیدگل ونهال ونهالستان  بصورت حجمی بابرآوردی بالغ بر ۸،۹۵۷،۶۸۳،۷۹۶  ریال و تضمین  شرکت درمناقصه به مبلغ  ۴۴۷،۹۰۰،۰۰۰ریال (شماره ۱۰-۱۲-۹۷-س.م.ن )

۱۱- واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبزوتاسیسات وابسته پارک بانوان  بصورت حجمی با برآوردی بالغ بر۶،۴۹۶،۹۲۰،۶۲۸ریال و تضمین  شرکت درمناقصه به مبلغ ۳۲۴،۹۰۰،۰۰۰ریال   (شماره ۱۱-۱۲-۹۷-س.م.ن)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان مناقصه ها و مبلغ  تضمین ها

 

 

 

شهر اراک محل انجام کار
امور قراردادهای سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری محل توزیع اسناد مناقصه
پس از تاریخ انتشار آگهی در روزنامه های  کثیر الانتشار به مدت ۱۱  روز زمان توزیع اسنادمناقصه ها  و دریافت پیشنهادات
ضمانت نامه بانکی معتبر(نمونه فرایند ارجاع کاروبا اعتبارحداقل۳ماه)بنام سازمان سیما،منظر وفضای سبز شهری شهرداری اراک یا فیش واریزی به حساب شماره ۱۰۶۸۵۱۲۷۴۳  بانک رسالت-شعبه شهید بهشتی اراک نوع سپرده شرکت در مناقصه
دبیرخانه سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری محل تحویل پیشنهادات
روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۱۲/۲۲ راس ساعت ۱۴ –  سالن جلسات سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری زمان ومحل بازگشایی پاکات
حداکثریک هفته پس از بازگشایی پاکات تاریخ اعلام وابلاغ به برنده
کلیه شرکتها ی واجد شرایط و دارای تاییدیه از مراجع ذیصلاح حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
شرکت در مناقصه  وارائه پیشنهادبه منزله قبول شروط وتکالیف شهرداری و سازمان (موضوع ماده۱۰آیین نامه مالی ) میباشد .سازمان سیما،منظر وفضای سبز در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار است-به پیشنهادات مبهم،مشروط،مخدوش،فاقدشرایط قانونی، فاقدسپرده وخارج از مهلت تحویل اسناد ترتیب اثر داده نخواهد شد

 روز سه شنبه در تاریخ ۹۷/۱۲/۷در روزنامه تجارت و هفته نامه چشم براه چاپ می شود

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مناقصه و مزایده
آگهی مناقصه عمومی واگذاری حفظ و نگهداری و بهینه سازی سیما و منظر شهری وتاسیسات وابسته در سطح شهر مربوط به سازمان سیما، منظروفضای سبزشهری شهرداری اراک

 آگهی مناقصه  عمومی واگذاری حفظ و نگهداری و بهینه سازی سیما و منظر شهری  وتاسیسات وابسته در سطح شهر مربوط به سازمان سیما، منظروفضای سبزشهری شهرداری اراک سازمان سیما،منظر وفضای سبزشهری شهرداری اراک در نظـر دارد حفظ و نگهداری و بهینه سازی سیما و منظر شهری  وتاسیسات وابسته درسطح شهر …

مناقصه و مزایده
آگهی تجدیدمناقصه عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک

 سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب سال۹۸نسبت به واگذاری مورد ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت های ذیصلاح با مناسب ترین قیمت پیشنهادی اقدام نماید . عنوان مناقصه و مبلغ تضمین: خرید GCL(لایه ژئوسنتتیکی رسی)به متراژ ۶۰۰۰ مترمربع با برآوردی بالغ بر …

مناقصه و مزایده
«آگهی مناقصه‌ عمومی شهرداری اراک از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای»

شهرداری اراک در نظر دارد از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال۹۸ نسبت به خرید یک دستگاه کوره لاشه سوز جهت کشتارگاه صنعتی اراک از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای و براساس قانون برگزاری مناقصات با مناسب ‌ترین قیمت پیشنهادی اقدام نماید.  عنوان مناقصه و مبلغ تضمین : …